polski English

Spotkania


Co roku Fundacja organizuje spotkania koordynatorów sieci narodowych, których celem jest podsumowanie dotychczasowej działalności oraz negocjacja strategii na kolejny okres funkcjonowania.


 


Spotkanie inauguracyjne w Aleksandrii

W dniach 16–20 kwietnia 2004 r. w Aleksandrii odbyły się uroczystości inaugurujące działalność Euro-Śródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh. Złożyły się na nie:

 • Posiedzenia Rady Gubernatorów i Komitetu Doradczego – Polskę reprezentował Ambasador Roman Chałaczkiewicz z MSZ.
 • Spotkania przedstawicieli narodowych sieci instytucji współpracujących z ALF (Anna Lindh Foundation) – Międzynarodowe Centrum Kultury reprezentowali prof. Jacek Purchla i Agata Wąsowska-Pawlik.
 • Forum Unity in Diversity. The implications of the international debate on cultural diversity for Euro-Mediterranean Co-operation – z udziałem członków tzw. Grupy Prodiego (Prodi groupe des sages).
 • Koncert Fiesta del Mar, Farah el Bahr w ramach Open Air EuroMed Music Festival.


Najważniejszą częścią uroczystości, z punktu widzenia koordynatora polskiej sieci, było spotkanie z przedstawicielami innych sieci narodowych oraz możliwość wspólnego przedstawienia opinii i pytań kierownictwu Fundacji. Zagadnienia do dyskusji zaproponowane zostały przez przedstawicieli Holandii (European Foundation Centre) i Wielkiej Brytanii (The British Council). Dotyczyły one przede wszystkim roli narodowych sieci, ich odpowiedzialności, sposobów finansowania i funkcjonowania, w tym wyboru członków (nie wszyscy koordynatorzy mają status organizacji pozarządowych, zgodnie z zaleceniami Komitetu Euromed), roli sieci we wdrażaniu programu Fundacji i selekcji projektów, wielkości budżetu na projekty i sposobów ich finansowania, zasad przyznawania prawa do używania logo Procesu Barcelońskiego.


W trakcie dyskusji podkreślano potrzebę ustalenia przejrzystych ram współpracy pomiędzy sekretariatem i narodowymi sieciami, uproszczenia struktury organizacyjnej Fundacji, otwarcia się na kraje bałkańskie, które chociaż formalnie nie należą do Partnerstwa Euro-Śródziemnomorskiego, to są oczywistą częścią tego świata w sensie historycznym i kulturowym.

  


  

Spotkanie z członkami Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu

Europejskiego odbyło się w Barcelonie 14 września 2005. Zostało ono zorganizowane przez Fundację Anny Lindh i koordynatora hiszpańskiej sieci European Institute of the Mediterranean IEmed. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciel Fundacji Anny Lindh Gianluca Solera, koordynatorka sieci tureckiej pani Esra Nilgün Mirze z Istanbul Foundation for Culture and Arts, przedstawiciele sieci hiszpańskiej i jej koordynatorka pani Elisabet Guillemat. Podczas spotkania przedstawione zostały poszczególne sieci narodowe oraz i ich członkowie. Dyskusja dotyczyła oczekiwań sieci narodowych związanych z działalnością Fundacji.

 
 


 

Spotkanie koordynatorów sieci krajowych w ramach Szczytu Barcelońskiego

Spotkanie odbyło się w dn. 27 listopada 2005 r. w Barcelonie w ramach obchodów X rocznicy Partnerstwa Euro-Śródziemnomorskiego. Dyskusje toczyły się wokół propozycji wytycznych dla sieci narodowych, prezentacji planu prac na rok 2006, a także współpracy pomiędzy sieciami regionalnymi, programami/projektami i instytucjami a sieciami krajowymi. Szczególnie burzliwie przebiegała dyskusja na temat sposobu wspierania sieci krajowych (przez państwa członkowskie, Komisję Europejską), roli i zadań koordynatorów – w przypadku braku dodatkowych środków oraz w kontekście planowanego długofalowego rozwoju sieci.


  


 

 

Spotkanie koordynatorów sieci krajowych - 25-28 listopada 2006

W dniach 25-28 listopada 2006 r. odbyło się w Tampere w Finlandii spotkanie koordynatorów narodowych sieci instytucji współpracujących z Fundacją im. A. Lindh. Spotkanie to, o charakterze roboczym, miało na celu przedyskutowanie bieżących problemów sieci i samej Fundacji, jak również przeanalizowanie możliwych działań w kolejnych latach. Rezultatem spotkania jest lista rekomendacji przedstawiona przez koordynatorów sieci krajowych Sekretariatowi Fundacji oraz oficjalne pismo, które ma zostać skierowane do Rady Gubernatorów.

Sprawozdanie z posiedzenia - Komunikat 8/2006


 


 

 

Spotkanie koordynatorów sieci krajowych 28 maja - 1 czerwca 2007

W dniach 28 maja – 1 czerwca 2007 w Berlinie odbyło się spotkanie koordynatorów narodowych sieci instytucji współpracujących z Euro-Śródziemnomorską Fundacją Dialogu Kultur im. A. Lindh. Spotkaniu przewodniczył nowy dyrektor wykonawczy, pan Lucio Guerrato. Spotkanie zostało poświęcone dalszemu rozwojowi Fundacji, a szczególnie jej finansowaniu. Fundacja jest tworem unikatowym, ponieważ stanowi platformę ponad 1400 organizacji iż 37 krajów o ogromnym potencjale. Aby to wykorzystać konieczne są inwestycje w infrastrukturę Fundacji i jej sieci – Fundacja ma być nie tylko grantodawcą ale także ważnym miejscem wymiany idei i ludzi związanych z dialogiem międzykulturowym. Wnioski zostały przedstawione Radzie Gubernatorów, która w tych samych dniach odbywała swoje posiedzenie.


Drugim punktem spotkania były obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008. Fundacja widzi w nich szansę na większe zaistnienie w społecznej świadomości. Podczas spotkania omawiano możliwości realizacji wspólnych projektów pod auspicjami Fundacji, które wpisywałyby się w Rok Dialogu.


 


 

 

Spotkanie koorydnatorów sieci krajowych 26-28 listopada 2007

W dniach 26-28 listopada 2007 odbyło sie w Kairze VI spotkanie narodowych koordynatorów Fundacji, częścią którego była uroczysta ceremonia przyznania Euro-Śródziemnomorskiej Nagrody w Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego (Euro-Mediterranean Award for the Dialogue Between Cultures). Nagrodę przyznano ex aequo pani Rodi Kratsa-Tsagaropoulou i panu Janowi Willems.

Merytoryczna część spotkania podzielona została na trzy części tematyczne:
1. przygotowanie tekstu politycznego przesłania Fundacji;
2. nowe narzędzia w działalności Fundacji (wsparcie finansowe koordynatorów krajowych, przygotowanie nowego Zaproszenia do składania wniosków oraz tworzenie nowej strony internetowej Fundacji i planu komunikacji);
3. inicjatywa „1001 działań na rzecz dialogu".

Więcej informacji w biuletynie 6/2007.

  


 

 

Spotkanie koordynatorów sieci krajowych w Nicei, Francja w dniach 28-30 listopada 2008

W dniach 28-30 listopada odbyło się w Nicei VII Spotkanie Koordynatorów Sieci Krajowych z Sekretariatem Fundacji im. A. Lindh. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 43 sieci narodowych, Sekretariat Fundacji, jej dyrektor wykonawczy – Andreu Claret oraz prezydent – Andre Azoulay. Głównym tematem dyskusji była propozycja strategii i planów Fundacji na lata 2009-11.

W latach 2009-11 Fundacja skupi się na 6 polach tematycznych, w oparciu o które tworzone będą poszczególne działania Fundacji (Idee i ideologie, Edukacja, Produkcja kulturalna i artystyczna,  Media, Religia i duchowość, Miasta i różnorodność)

 

Cele Fundacji w ramach wspomnianych zakresów tematycznych będą realizowane poprzez:

Projekty długoterminowe (projekty flagowe)
Konkursy grantowe na projekty długo- i krótkoterminowe
Pozostałe działania (w tym Obserwatorium trendów międzykulturowych w regionie eurośródziemnomorskim)


Więcej informacji

 


 

Spotkanie koordynatorów sieci krajowych w Goteborgu, Szwecja 7-9 listopada 2009


Spotkanie stanowiło podsumowanie działań podejmowanych przez Fundację im. Anny Lindh w 2009 roku oraz prezentację planów Fundacji na kolejny rok. W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy sieci narodowych z 43 krajów Unii dla Śródziemnomorza, Sekretariat Fundacji, jak również tegoroczni laureaci Eurośródziemnomorskiej Nagroda w Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego: działacze organizacji izraelsko-palestyńskiej Combatants for Peace oraz przedstawiciele History in Action Project Team. Specjalny wieczór poświęcony został szwedzkiej sieci Fundacji oraz działaniom podejmowanym przez jej członków.

Jeśli chodzi o miniony okres zdaniem Prezydenta Fundacji Andre Azoulaya oraz Dyrektora Wykonawczego Andreu Clareta do sukcesów 2009 roku należy zaliczyć inicjatywę „Restore Trust, Rebuild Bridges”, a także szereg mniejszych działań, które miały na celu zwiększenie widoczności Fundacji (m.in. Eurośródziemnomorska Nagroda Dziennikarska, Eurośródziemnomorska Nagroda w Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego). Podkreślono po raz kolejny, że Fundacja była jedyną instytucją Unii dla Śródziemnomorza, która nie przerwała swojej działalności po wybuchu konfliktu w Gazie i zawieszeniu spotkań Wyższych Urzędników, a wręcz elastycznie dostosowała swoją działalność do zaistniałej sytuacji (inicjatywa „Restore Trust, Rebuild Bridges”). Większa część spotkania poświęcona była jednak działaniom planowanym na przyszły rok, zwłaszcza Forum Fundacji im. Anny Lindh w Barcelonie w marcu 2010 oraz Raporcie o Trendach Międzykulturowych przygotowywanym przez Sekretariat we współpracy z międzynarodowymi ekspertami oraz Instytutem Gallupa. Szerzej poruszano także kwestie zarządzania i finansowania sieci oraz konkursów grantowych, jak również inicjatywom podejmowanym w ramach głównych obszarów tematycznych (m.in. Media, Religie i Duchowość, Produkcja kulturalna).


Więcej


 


Spotkanie koordynatorów krajowych w Brukseli, Belgia, 2-5 grudnia 2010


W dniach 2-5 grudnia 2010 odbyło się doroczne spotkanie koordynatorów Fundacji im. A. Lindh, które zebrało przedstawicieli 42 państw należących do Fundacji (po raz kolejny przedstawiciel Syrii nie był obecny), wśród których pojawili się nowi koordynatorzy (zmiany koordynatora dokonano w Jordanii, Tunezji, Turcji i Palestynie oraz Niemcy i Francja – rotacyjny system koordynacji). Celem spotkania było podsumowanie działań Fundacji w ostatnim roku (szczególnie Forum Fundacji w Barcelonie w marcu oraz przygotowanie Raportu o Trendach Międzykulturowych) oraz omówienie programu na kolejny okres.


Podczas spotkania podkreślano pozytywny rozwój Fundacji w ostatnim czasie. Przejawia się to w bardziej skonsolidowanym programie, większym zaangażowaniu sieci narodowych (38,6% członków skorzystało z oferty Fundacji w latach 2009-2010), wzroście ich liczebności (do ponad 3700 organizacji) a także większej widoczności Fundacji na arenie międzynarodowej (73% wzrost informacji w prasie tradycyjnej i elektronicznej w stosunku do 2009 r. – 500 artykułów; 60% wzrost informacji nt. Fundacji w telewizji – podpisanie umów z TV5 Monde, Al Arabia, Euronews). Zwrócono uwagę, iż program merytoryczny kolejnej fazy funkcjonowania Fundacji (listopad 2011 – listopad 2014) będzie budowany nie tylko na doświadczeniu ale także na bardziej twardych danych – Raporcie o trendach międzykulturowych oraz wynikach Forum Fundacji w Barcelonie (ponad 1000 uczestników, 43 państwa reprezentowane, 199 sesji i debat, 107 stoiska targowe).

W trakcie spotkania hiszpański koordynator Fundacji poinformował Polskę, że w konkursie literackim przygotowanym przez Fundację im. A. Lindh i koordynatora hiszpańskiego IEMed 2 z 20 nagrodzonych opowiadań zostały napisane przez młodych twórców z Polski. Laureatami zostały Małgorzata Gwiazda („Prosiaki na rzeź”) i Katarzyna M. Nocuń („Balik”).  Więcej

Działania polskiego koordynatora w zakresie promocji i aktywizacji sieci zostały przedstawione podczas sesji plenarnej jako „best practice”. Koordynator miał okazję opowiedzieć o nowych narzędziach komunikacji (strona www i newsletter), promocji (ulotki, plakaty) oraz nowym projekcie sieci i procedurze administracyjnej wykluczania nieaktywnych członków z sieci narodowych.


Druga część spotkania dotyczyła planów na przyszłość. W 2011 roku Fundacja planuje skupić swe działania na następujących kwestiach:

 • Tłumaczenia literackie - propozycja organizacji sympozjum latem 2011
 • Wspólny program pomiędzy koordynatorami izraelskimi i palestyńskimi
 • Eurośródziemnomorska Nagroda w Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego w 2011 - Polska została zaproponowana do jury oceniającego kandydatury
 • Przygotowanie Forum Fundacji wiosną 2012 
 • Przygotowanie Reportu nt. trendów międzykulturowych – nowa edycja w 2012 (Polska wyraziła chęć wzięcia udziału w badaniu).
 • Rozpoczęcie nowej inicjatywy – miesięcznika Digest, zawierającego artykuły i omówienia, miejsce na dyskusję i dialogu, komplementarny do Raportu (udział członków sieci).
 • Zwiększenie zaangażowania sieci w przyznawanie nagród Fundacji im. A. Lindh (większy udział w nominowaniu kandydatów a także w promocji ich pracy – szczególnie jeśli chodzi o nagrodę dziennikarską do tej pory nie wykorzystywaną w szerokim zakresie przez sieci).  
 • Realizacja projektów angażujących wiele sieci (wszystkie?) – w każdym obszarze tematycznym jeden projekt.
 • Powołanie Taksk Force w dziedzinie promocji i komunikacji – ma to być grupa członków sieci, którzy wspieraliby Sekretariat w przygotowaniu strategii promocji i komunikacji na kolejną fazę funkcjonowania Fundacji (szczególny nacisk na działania przygotowujące do Forum Fundacji i promocję jego rezultatów)
 • Spotkanie koordynatorów Fundacji im. A. Lindh – Kraków, październik 2011 (przyjęcie strategii na kolejny okres)

W trakcie spotkania odbyła się ponadto uroczysta ceremonia przyznania Eurośródziemnomorskiej Nagrody w Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego tegorocznemu laureatowi – EcoPeace/Friends of Earth Middle East (organizacji palestyńsko-jordańsko-izrealskiej działającej na rzecz ochrony środowiska w regionie). Przedstawiciel tej organizacji, Nader AL Khateeb, gościł w Polsce podczas dorocznego spotkania polskiej sieci Fundacji w październiku

Obecny okres działania Fundacji zakończy się w listopadzie 2011. Kolejna faza działania Fundacji została więc przewidziana na okres listopad 2011 – listopad 2014. Zaproponowano, aby w tym okresie Fundacja była szczególnie aktywna w następujących obszarach: kultura i kreatywność, edukacja i nauczanie międzykulturowe, miasta i przestrzenie obywatelstwa, media i opinia publiczna. Realizacja celów Fundacji miałaby się odbywać przy użyciu m.in. następujących form działania: konkursy grantowe (3 tematyczne konkursy), wsparcie sieci narodowych, Forum Fundacji im. A. Lindh (proponowany temat: rola miast) na wiosnę 2012, Raport na temat trendów międzykulturowych, Fundusz Mobilności dla Młodzieży. 


Przeczytaj sprawozdanie dr. Tomasza Marciniaka, prezesa toruńskiej Fundacji Centrum Badań Ormiańskich i członka polskiej sieci ALF, uczestnika warsztatów projektu "Building Euro-Mediterranean Cooperation".
 


Spotkanie narodowych koordynatorów Fundacji im. Anny Lindh
Spotkanie wyższych przedstawicieli Ministerstw Spraw Zagranicznych Unii dla Śródziemnomorza
Kraków, 20-23 października 2011 r.

Film - zobacz


W dniach 20-23 października 2011 r., w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, koordynatora polskiej sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh, odbyło się dziesiąte spotkanie narodowych koordynatorów Fundacji im. Anny Lindh z 43 krajów Unii dla Śródziemnomorza – pierwsze spotkanie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego po wydarzeniach tzw. „wiosny arabskiej”. Kilka czynników zadecydowało o wyjątkowym charakterze krakowskiego spotkania. Po pierwsze, decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz dzięki staraniom MCK, wydarzenie zostało wpisane w oficjalny kalendarz polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Po drugie, symultanicznie do zjazdu narodowych koordynatorów Fundacji im. Anny Lindh, w siedzibie MCK odbyło się spotkanie Wyższych Urzędników Unii dla Śródziemnomorza / Rady Gubernatorów Fundacji im Anny Lindh – przedstawicieli Ministerstw Spraw Zagranicznych państw Unii Europejskiej, Bałkanów, Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Po trzecie, po raz pierwszy w historii Fundacji im. Anny Lindh, doroczne spotkanie narodowych koordynatorów odbyło się w kraju środkowoeuropejskim. Historyczny charakter spotkania został ostatecznie potwierdzony obecnością podczas obrad przedstawiciela Libii – także po raz pierwszy w historii działań podejmowanych przez Fundację.
Podstawowym celem krakowskiego spotkania było podsumowanie dotychczasowej aktywności Fundacji oraz przygotowanie nowej strategii na lata 2011-2014 – tak, by najlepiej służyła potrzebom społeczeństwa obywatelskiego 43 krajów Unii dla Śródziemnomorza. Przygotowując spotkanie, MCK (przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Miasta Krakowa) podjęło decyzję o stworzeniu bogatego programu kulturalnego, który miał towarzyszyć formalnym obradom narodowych koordynatorów. 
 
Obrady


Obrady narodowych koordynatorów Fundacji im. Anny Lindh trwały przez trzy dni (21, 22 oraz 23 października) i składały się zarówno z posiedzeń plenarnych, jak i warsztatów w grupach roboczych. Posiedzenia plenarne poświęcone były podsumowaniu działań Fundacji w kończącym się okresie trzyletnim oraz prezentacji przez Dyrektora Wykonawczego najważniejszych założeń i planów na lata 2012-2014. Omówione zostały dwa najważniejsze dokumenty przygotowane przez Sekretariat Fundacji, mianowicie „ALF Strategy, Programme Guidelines and Budżet for Phase III”” oraz „Network Policy for the ALF Third Phase: Challenges, Objectives and Tools”. Nowy program zakłada utrzymanie i kontynuowanie realizacji projektów zainicjowanych w latach poprzednich, m.in. trzy konkursy grantowe, wsparcie sieci narodowych w ramach tzw. „Network Support Scheme”, Forum Fundacji im. Anny Lindh w Stambule, raport dot. trendów międzykulturowych. Pojawiły się też nowe propozycje w postaci instrumentu „Believe in Dialogue / Act for Citizenship” oraz inicjatywy regionalne – niestety dokument poza ogólnymi sformułowaniami nie precyzował zarówno charakteru, jak i formuły, czy odbiorców nowych działań. Zasadniczą zmianą zaproponowaną przez Sekretariat Fundacji jest tzw. zwrot („shift”) w stronę krajów Południa, zwłaszcza tych przechodzących transformację ustrojową.

Dyskusja nad szczegółowymi rozwiązaniami odbywała się w trzech grupach roboczych, które najpierw analizowały strategię Fundacji w kontekście trzech zasadniczych wyzwań stojących przed społeczeństwem obywatelskim (demokracja, rozwój oraz różnorodność), a następnie omawiały szczegółowe aspekty programu (Forum Fundacji i wsparcie sieci narodowych, komunikację i konkursy grantowe oraz Raport Fundacji im. Anny Lindh oraz inne programy).

Przy ogólnym wsparciu dla przedstawionych propozycji (za wyjątkiem budzącego spore dyskusje "zwrotu" działań w stronę Południa) , spora część rozwiązań szczegółowych zostało poddanych krytyce, m.in. kwestie podziału budżetu, wsparcia dla sieci oraz niektórych z proponowanych projektów. 


SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE

Prezentacja dyr A. Clareta - propozycja strategii na 2012-14
Prezentacja G. Solery - działania i wsparcie sieci narodowych

      

Foto (P. Mazur): Koncert "Sounds of Dialogue" (21.10) Sinfonietta Cracovia pod batutą Gabriela Chmury; Teatr Stary w Krakowie, Duża Scena, godz. 19.00.

Krzysztof Penderecki - Concerto per viola ed orchestra
Anders Koppel - Toccata
Edward Freytag - Cuban Concerto

 Foto (P. Mazur): Spektakl teatralny "Kroniki sejneńskie" (22.10) w wykonaniu grupy teatralnej Ośrodka Pogranicze z Sejn, rez. B. Szroeder, Teatr Stary w Krakowie, Nowa Scena, godz. 17.30.
 
Foto (P. Mazur): Międzynarodowa debatę zatytułowana „Culture for social change” (22.10), Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, godz. 14.30.
Uczestnicy debaty: dr Monika Smoleń, Grzegorz Klaman, Prof. Raj Isar, Mohamed El Sawy
 
Foto (P. Mazur): Wręczenie nagrody „EuroMed” w dziedzinie dialogu międzykulturowego za rok 2011 - więcej

 


Udział członków polskiej sieci

W programie towarzyszącym spotkaniu wzięło udział 36 członków polskiej sieci Fundacji. Koszty ich udziału pokrył organizator.
 


Spotkanie koordynatorów narodowych Fundacji im. A. Lindh jest częścią programu polskiej prezydencji w UE i jako takie otrzymuje grant polskiego rządu.


 

 

 


Spotkanie koordynatorów sieci narodowych Fundacji w Nikozji, Cypr - 8-11 listopada, 2012

Doroczne spotkanie koordynatorów Fundacji im. A. Lindh, odbywające się na sprawującym prezydencję w UE Cyprze, zebrało przedstawicieli 41 państw Unii dla Śródziemnomorza. W spotkanie nie uczestniczyli przedstawiciele Syrii, która zawiesiła swoje członkostwo w Unii dla Śródziemnomorza oraz Turcji (prawdopodobnie ze względów politycznych). Organizatorem był University of Nicosia, instytucja koordynująca cypryjską sieć oraz Sekretariat Fundacji. Formułą spotkania były dyskusje plenarne oraz warsztaty grupowe.

Trzydniowe spotkanie poświęcone działaniom Fundacji w kolejnym roku zostało zdominowane przez dwie kwestie. Pierwszą z nich są problemy finansowe wynikające z braku wpłat składek ze strony państw członkowskich UdŚ. Budżet Fundacji składa się bowiem nie tylko z wkładu Komisji Europejskiej (obecnie wynegocjowanego na poziomie 80% całego kwalifikowanego budżetu Fundacji), ale także dobrowolnych składek państw członkowskich. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie zagrożone może być pełna realizacji przyjętego planu działań na lata 2011-14, w tym drugi konkurs grantowy. 

Drugą istotną kwestią omawianą na spotkaniu było planowane na 4-7 kwietnia 2013 r. Forum Fundacji w Marsylii. Ma ono zgromadzić ponad 1000 uczestników i być największym spotkaniem społeczeństwa obywatelskiego od czasu wiosny arabskiej. Forum będzie łączyło w sobie elementy konferencyjne (część pt. Agora), warsztatowo-dyskusyjne (część pt. Medina) oraz targi międzykulturowe. Do udziału w spotkaniu zaproszeni będą członkowie sieci narodowych a także inne organizacje, którym bliska jest idea dialogu w regionie. Fundacja planuje pokryć koszty pobytu ok. 2-3 organizacji z każdej sieci narodowej. W grudniu ma zostać otwarty nabór do udziału w spotkaniu – organizacje będą mogły zgłaszać swoje propozycje do sesji Agory i Mediny, a także stoisk na targach. 

Ponadto, podczas spotkania omawiano następujące zagadnienia:

projekt nowego logotypu Fundacji i logotypów narodowych, 

ewentualne modyfikacje „Guidelines for Networks”, 

program Citizens for Dialogue.

Przedstawiciel syryjskiego społeczeństwa obywatelskiego, Salam Kawakibi, zastępca dyrektora Aram Reform Initiative, przedstawił tragiczną sytuację w Syrii, ilustrując swoje wystąpienie pracami młodych artystów. 

Podczas spotkania odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia Eurośródziemnomorskiej nagrody w dziedzinie dialogu międzykulturowego (tematem przewodnim w 2012 r. była „Młodzież na rzecz zmiany, społecznej sprawiedliwości i wspólnego rozwoju”) – laureatem został Teatro Valle z Rzymu

Przedstawiony został także plan Step 6 – kolejnego etapu finansowania działań koordynatorów sieci narodowych, który w takiej samej jak dotychczas formule ma ruszyć w lipcu 2013 r. 

 


 

 Spotkanie koordynatorów sieci narodowych w Wilnie, Litwa, 21-24 listopada 2013

Doroczne spotkanie koordynatorów sieci narodowych Fundacji im. Anny Lindh odbyło się w Wilnie pod auspicjami litewskiej prezydencji. W ramach przygotowań do spotkania koordynatorzy stworzyli grupy robocze, debatujące nad najpilniejszymi kwestiami związanymi z działaniami Fundacji. MCK koordynowało jedną z grup w skład której weszli koordynatorzy z Belgii, Słowenii, Irlandii oraz Węgier. Wyniki prac zostały przedstawione Sekretariatowi, który tematom zaproponowanym przez koordynatorów narodowych (wymiana doświadczeń w zakresie dialogu międzykulturowego w różnych kontekstach kulturowych, problematyka zarządzania, komunikacji, mobilizacji sieci i usług świadczonych na rzecz członków sieci) poświęcił pierwszy dzień spotkania, zorganizowany w formie rotacyjnych grup roboczych.

Drugi dzień spotkania odbywał się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Litwy, a posiedzenie otworzył wiceminister Neris Germanas. W dyskusjach uczestniczyła również wysoka urzędniczka ds. EuroMedu. W pierwszej kolejności dyrektor Fundacji, Andreu Claret, przedstawił w skrócie wyzwania i osiągnięcia Fundacji w ciągu jej 10 lat istnienia. Następnie wybrani koordynatorzy przedstawili krótkie referaty dot. sytuacji w ich państwach (Grecja – w kontekście kryzysu gospodarczego), Egipt (w kontekście wiosny arabskiej), Jordan (w kontekście Syrii) oraz Włochy (w kontekście nadchodzącej w drugim półroczu 2014 prezydencji w UE). Kolejnym punktem była debata podsumowująca działania Fundacji w 2013 r. W sesji popołudniowej zorganizowane zostały grupy robocze poświęcone podsumowaniu systemu grantowego dla koordynatorów w Stepie 5. Przede wszystkim chodziło o zarządzanie, raportowanie i klastry tematyczne. 

Trzeci dzień spotkania to przede wszystkim praca w grupach. Dr Robert Kusek został wybrany do przygotowania raportu z jednej z sesji, tj. klastrów tematycznych. Poranne sesji dotyczyły: 

 • najnowszych publikacji Fundacji (tj. „Report on Intercultural Trends” oraz „Handbook on Education for Intercultural Citizenship”) – padało przede wszystkim pytanie o rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań oraz problem odpowiedniego upowszechnienia wyników;
 • obchodów 10. rocznicy istnienia Fundacji – dyskusja dotyczyła formuły zorganizowania obchodów w trakcie spotkania koordynatorów Fundacji w Neapolu w 2014 r.; 
 • re-ewaluacji systemu przyznawania nagród przez Fundację – dyskusja nad zwiększeniem aktywności członków w procesie nominacji i selekcji oraz promocją;
 • inicjatywy dla Syrii – pomysł jest wynikiem dyskusji w trakcie Forum w Marsylii bazującej na przekonaniu, że mimo, iż rząd Syrii zawiesił swoje członkostwo w UdŚ, Fundacja nie powinna odwracać się od obywateli tego państwa; w 2013/2014 r. przewidziano: udział obywateli Syrii w programach Young Arab Voices, Citizens for Dialogue, programie grantowym, festiwalu Farah el Bahr, otwarcie Nagród na kandydatury z Syrii.

 

Druga sesja warsztatowa dotyczyła:

 • komunikacji i widoczności działań Fundacji – prezentacja nowej strony internetowej Fundacji (wkrótce otwarcie) oraz dyskusja nad aktywnym włączeniem się koordynatorów narodowych w promocję wydarzeń Fundacji; MCK zgłosiło chęć zaprezentowania „Report on Intercultural Trends” podczas konferencji Narody i stereotypy;
 • wydarzenia w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży w Tesalonikach – w trakcie obchodów Fundacja planuje zorganizować wydarzenia dla młodzieży z regionu eurośródziemnomorskiego;
 • programu DAWRAK – podsumowanie programu i plan na 2014 r. (głównie Regional Citizens Convention – jesień 2014 r., Egipt);
 • klastrów tematycznych.

W ramach popołudniowej sesji dyrektor Claret zaprezentował ogólną wizję działań Fundacji w 2014 r. Głównymi celami planu działań w 2014 r. jest konsolidacja działań Fundacji w ramach obszarów tematycznych: edukacja, młodzież, kultura i media oraz promocja zasobów wiedzy powstałych w wyniku dotychczasowych działań Fundacji, m.in.  publikacja „Handbook on Intercultural Citizenship Education”, jak również przewodnik dla młodzieży w dziedzinie partycypacji w dialogu na poziomie lokalnym (efekt programu Dawrak), wytyczne do debat typu Young Arab Voices, a także tool-box zawierający metodologie do warsztatów typu capacity building. Drugim celem jest zwiększenie aktywności i zaangażowania członków sieci narodowych w budowanie programu tzw. czwartej fazy Fundacji. Ponadto planowane jest stworzenie mapy drogowej dotyczącej aktywnego uczestnictwa obywatelskiego poprzez działania oparte na dialogu międzykulturowym (kulminację ma stanowić konferencja Dawrak Convention planowana na wrzesień 2014 r.), promocja „Report on Intercultural Trends” jako ważnego źródła wiedzy i inspiracji dla decydentów, oraz przygotowanie obchodów jubileuszu dziesięciolecia Fundacji (spotkanie koordynatorów w Neapolu jesienią 2014). 

Elementem spotkania była również uroczystość wręczenia Eurośródziemnomorskiej Nagrody w Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego. Głosami członków sieci narodowych Fundacji im. Anny Lindh z 42 krajów laureatką została wybrana Rabeea Najm Al-Din Al-Naser. Jest ona założycielką i szefową jordańskiej organizacji „Dom Opowieści i Muzyki”, która zajmuje się pomocą dzieciom dotkniętym przez konflikty i ubóstwo.

 


 


Spotkanie jubileuszowe koordynatorów w 10. rocznicę istnienia Fundacji, w Neapolu, Włoszech, 27-30 października 2014

Cykliczne spotkanie koordynatorów sieci narodowych Fundacji im. Anny Lindh, połączone tym razem z obchodami 10-lecia istnienia  Fundacji, odbyło się w Neapolu pod auspicjami włoskiej prezydencji. Współorganizatorem spotkania był koordynator włoskiej sieci narodowej, tj. Fondazione Mediteraneo. Równolegle do spotkania koordynatorów odbyły się posiedzenia Komitetu Doradczego Fundacji (w którym zasiada prof. Jacek Purchla) oraz Rada Gubernatorów (z udziałem przedstawiciela polskiego MSZ). 

Koordynatorzy sieci narodowych, Komitet Doradczy i Rada Gubernatorów obradowali w ramach odrębnych sesji, spotykając się podczas debat i dyskusji plenarnych. Wydarzenie miało międzynarodowy charakter i zgromadziło licznych przedstawicieli świata polityki i kultury. Wśród panelistów znaleźli się między innymi Romano Prodi, były przewodniczący Komisji Europejskiej oraz Štefan Füle, odchodzący z funkcji Komisarza UE ds. Rozszerzenia i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Podczas gali kończącej spotkanie została wręczona tegoroczna Nagroda eurośródziemnomorska w dziedzinie dialogu międzykulturowego (EuroMed Award). Zwycięzcą został libański Zoukak Theatre. Dodatkowo warto odnotować, że w jednej z dyskusji plenarnych wzięła udział p. Agnieszka Cichocka z Nadbałtyckiego Centrum Kultury, reprezentująca projekt dofinansowany ze środków Fundacji, pt. „Kobiety dla demokratycznej (r)ewolucji”.

 
  

Spotkanie koordynatorów zostatało poświęcone z jednej strony podsumowaniu ostatniej fazy działania Fundacji [tzw. Phase 3], a z drugiej planom działań Fundacji na kolejne 3 lata (2015-17) [tzw. Phase 4]. Przedstawiony przez Fundację dokument programowy „Draft Programme for Phase IV (2015-17)” stanowił pozytywne zaskoczenie – ograniczone zostały projekty centralnie organizowane i zarządzane przez Sekretariat Fundacji (od lat był to postulat polskich koordynatorów). W zamian, wyraźnie poszerzona została oferta dla członków sieci. Dodatkowo pozytywnie należy ocenić fakt, że dokument programowy zakłada równe traktowanie członków sieci północnych i południowych. Zrezygnowano tym samym z polityki pozytywnej dyskryminacji sieci południowych oraz wspierania przedsięwzięć przeznaczonych wyłącznie dla członków z północnej Afryki i Bliskiego Wschodu, co w ostatnich dwóch latach wyraźnie zmniejszyło udział przedstawicieli krajów Północy w projektach Fundacji. Stanowi to tym samym odpowiedź na wielokrotnie podnoszoną przez polskich koordynatorów kwestię nie tylko równego traktowania wszystkich członków, ale przede wszystkich realizacji wizji Fundacji, której działania mają łączyć obywateli obu brzegów Morza Śródziemnego oraz zachęcać członków z państw położonych poza basenem Morza Śródziemnego do zaangażowania się w kwestię współpracy eurośródziemnomorskiej. 
W przedstawionym dokumencie programowym Sekretariat Fundacji proponuje realizację 10 programów, w ramach których przewidziano m.in. konkursy grantowe, przygotowanie kolejnej edycji Forum oraz nowego Raportu nt. trendów międzykulturowych. 

Czytaj pełne sprawozdanie

Zobacz zdjęcia z I dnia

Zobacz zdjęcia z II dnia

10 lat Fundacji w obiektywie

 

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: