polski English

Projekty sieci


Projekty polskiej sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh: 

 

 


W poszukiwaniu utraconej Rzeczpospolitej. Polska jedno- czy wielokulturowa?

 

Termin realizacji: wrzesień 2009 – marzec 2010

 

 

 

Partnerzy: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Ośrodek “Pogranicze” w Sejnach, Fundacja “Krzyżowa”, SIETAR Polska, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Orlańskiej.

 

Projekt ma na celu integrację polskiej sieci Fundacji poprzez prezentację najlepszych praktyk w dziedzinie dialogu międzykulturowego w Polsce, realizowanych przez jej członków. Ma to być rodzaj wzajemnej edukacji poszczególny organizacji członkowskich. Składa się z trzech części – dwie z nich to działania lokalne w Sejnach oraz Krzyżowej (miejsca wybrane ze względu na siedzibę aktywnych praktyk wielokulturowych, jak również geograficzne położenie w miejscach znanych z tradycji wieloetnicznej i wieloreligijnej); trzecią część projektu stanowi książka polsko-angielska "W stronę nowej wielokulturowości".


 

Spotkania – Sejny, Krzyżowa

 

Na miejsce spotkań wybraliśmy dwa miejsce znajdujące się na przeciwległych krańcach Polski – Sejny i Krzyżową. Nie przypadkowo. Miejsca wybrano ze względu na siedzibę organizacji aktywnie działających w sferze wielokulturowości, jak również geograficzne położenie w miejscach znanych z tradycji wieloetnicznej i wieloreligijnej. Tak więc projekt ten to swoista „wizja lokalna” – dotarcie do miejsc w których dialog międzykulturowy nie jest zagadnieniem teoretycznym lecz stanowi wyzwanie codzienności. Celem działania jest pokazanie uczestnikom pracy i wyzwań, które stawia wielokulturowe środowisko, także wyposażenie ich w narzędzia do podobnej pracy we właściwych im warunkach. Projekt to nie tylko prezentacje i seminaria, ale także warsztaty praktyczne oraz uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych. Spotkania stanowią także okazję do prezentacji działalności innych członków sieci, a specjalne warsztaty mają wyposażyć uczestników w instrumenty do pracy w wielokulturowym zespole – tak, by członkowie polskiej sieci łatwiej mogli realizować projekty z partnerami z basenu Morza Śródziemnego.


Pierwsze spotkanie, w dniach 19-21 października 2009 odbyło się na Suwalszczyźnie, w Sejnach i zostało poświęcone tematyce „Jak uczyć dialogu i tolerancji”.  

Sprawozdanie ze spotkania w Sejnach

 

W dniach 1-3 lutego 2010 zapraszamy do Krzyżowej na Dolnym Śląsku, aby porozmawiać o wyzwaniach jakim jest praca w środowisku wielokulturowym i tworzenie projektów z partnerami z regionu eurośródziemnomorskiego.

 

Zaproszenie do Krzyżowej - program

 

Sprawozdanie z warsztatów w Krzyżowej

 

 

Publikacja

 

Książka to portret współczesnej Rzeczypospolitej widzianej z perspektywy dzisiejszych „innych”. To opowieść o tych, których (nie)obecność warunkuje istnienie dialogu międzykulturowego w naszym kraju. Publikacja zaprasza czytelników do dyskusji o tym, co znaczy być osobą otwartą na wielokulturowość, co znaczy być współczesnym Polakiem. Jej lektura to także ćwiczenie z tolerancji, przygotowujące do funkcjonowania w zróżnicowanym etnicznie, religijnie, światopoglądowo i tożsamościowo świecie.

 


W najnowszej publikacji Fundacji im. Anny Lindh Selim Chazbijewicza wyrusza na poszukiwanie utraconej Rzeczypospolitej, Jerzy Jedlicki analizuje specyfikę polskiego antysemityzmu, a Anna Frątczak przygląda się stosunkowi Polaków do mniejszości seksualnych. Ponadto Czesław Robotyki omawia sytuację mniejszości etnicznych i narodowych, Joanna Talewicz-Kwiatkowska zdaje relację z sytuacji Romów w Polsce, Stanisław Obirek śledzi związki między wielokulturowością a postawami religijnymi, a Tomasz Stefaniuk opisuje świat islamu w Polsce. Z kolei Leszek Szaruga przywołuje obecność Innego w polskiej literaturze XX i XXI wieku; a Grzegorz Bińczycki, zainspirowany teorią nomadyzmu, pokazuje przejawy wielokulturowości i Inności we współczesnej kulturze, biorąc za przykład twórczość Katarzyny Nosowskiej. Książka zawiera ponadto omówienia najciekawszych przedsięwzięć bądź organizacji działających w Polsce na rzecz dialogu międzykulturowego. Są to kolejno: Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, kampania medialna Jestem Polką / Jestem Polakiem oraz dwie inicjatywy wrocławskie: Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” oraz Brave Festival.


 

Książka do nabycia w księgarni internetowej MCK.

 

powrót do Projekty sieci 

Edukacja na rzecz dialogu - materiały edukacyjne 

Wspólny projekt polskiej sieci ma na celu stworzenie materiałów (w formie CD, multimedia) zawierających materiały edukacyjne (do nauczania nieformalnego) wspierające opiekunów, nauczycieli, trenerów, w uczeniu i promocji wielokulturowości, tolerancji i dialogu. Autorami i adresatami materiałów mają być członkowie polskiej sieci, którzy będą mogli w przyszłości korzystać z nich w swojej pracy na rzecz dialogu międzykulturowego oraz inne organizacje zainteresowane tą tematyką.

Przygotowanie materiałów edukacyjnych będzie oparte na doświadczeniu i wiedzy członków polskiej sieci. Wyodrębnione zostaną grupy robocze, z których każda podejmie jeden z obszarów tematycznych (obszary tematyczne w oparciu o działania Fundacji im. A. Lindh): 1) różnorodność etniczna i narodowa, 2) różnorodność religijna, 3) różnorodność społeczna. Uczestnicy prac w grupach roboczych będą się bezpłatnie dzielić swymi doświadczeniami i propozycjami w zakresie nauki tolerancji i dialogu w wybranym obszarze. Nad każdą grupą czuwał będzie specjalista, który następnie zbierze i opracuje przekazywaną wiedzę w formie przydatnej dla celów edukacyjnych. Ponadto poszczególne części materiałów edukacyjnych zostaną wzbogacone o krótkie wprowadzenie opisujący dany problem, przykłady praktyczne, propozycje zajęć oraz krótkie filmiki, prezentacje i wywiady ze specjalistami.

 • Koordynatorzy projektu: Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga (MCK), Marta Abramowicz (Fundacja dla Odmiany)
 • Koordynatorzy obszarów tematycznych:
 • Różnorodność religijna: Michał Futyra, Damian Liśkiewicz, Zofia Sawicka (Ośrodek Badań nad Cywilizacjami WSIZ w Rzeszowie)
 • Różnorodność etniczna: Weronika Czyżewska (Fundacja „Pogranicze”),
 • Różnorodność społeczna Marta Abramowicz (Fundacja Dla Odmiany)Drugi dzień dorocznego spotkania polskiej sieci, 27 października był poświęcony rozpoczęciu wspólnego projektu polskiej sieci, jakim jest stworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych na temat dialogu i tolerancji. Praca przebiegała w formie warsztatowej, prowadzonej przez M. Abramowicz, W. Czyżewską, M. Futyrę i Z. Sawicką. Na początku uczestnicy wypełnili krótką ankietę, zbierającą ich doświadczenia w pracy na rzecz dialogu i tolerancji. Następnie wszyscy dyskutowali w parach (przedstawienie doświadczeń opisanych w ankiecie drugiej osobie, pogłębienie tych doświadczeń poprzez rozmowę z drugą osobą oraz uzupełnienie ankiety). Na koniec nastąpiła praca w podgrupach metodą dyskusji moderowanej, dotycząca zgeneralizowania doświadczenia indywidualnego z pierwszej części dnia. Celem było zebranie wskazówek, jakie uczestnicy daliby początkującym edukatorom pracującym w obszarze różnorodności etnicznej/religijnej/społecznej. Zgromadzone informacje będą teraz analizowane przez koordynatorów projektu i jego realizatorów. O kolejny spotkaniach w ramach projektu oraz postępie prac członkowie polskiej sieci będą informowani na bieżąco.
 

 
Spotkanie w Rzeszowie (19-21 stycznia 2011) - pobierz krótkie sprawozdanie

Drugie spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Badań nad Cywilizacjami WSIZ w Rzeszowie, jednego z koordynatorów projektu. Do udziału zaproszeni zostali  członkowie sieci chcący podzielić się swoim doświadczeniem w pracy na rzecz wielokulturowości. Do Rzeszowa przyjechali przedstawiciele Together Polska, Homo Faber, Panoramy Kultur, Instytut Slawistyki UJ, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej, Domu Bretanii, Willi Polonia, Bramy Grodzkiej, ZSP we Wrocławiu. Oprócz prezentacji dotychczasowych wyników prac nad materiałami edukacyjnymi oraz wizyty studyjnej w Jarosławiu i Leżajsku, spotkanie miało na celu stworzenie audiowizualnego komponentu materiałów. Podczas spotkania nagrano wywiady telewizyjne i radiowe z uczestnikami, w których opowiedzieli o swojej pracy, wyzwaniach, sukcesach i problemach, jak również metodologii działań. Stworzone wywiady zostaną umieszczone w naszej publikacji.


"Swoi – Obcy. Edukacja międzykulturowa w Polsce: materiały"


Efektem projektu jest multimedialna publikacja "Swoi – Obcy. Edukacja międzykulturowa w Polsce: materiały", adresowana do początkujących praktyków dialogu międzykulturowego. Stanowi ona rodzaj przewodnika po sukcesach i wyzwaniach w pracy w obszarze dialogu międzykulturowego, a także inspirację do podejmowania własnych działań i realizacji nowych autorskich projektów promujących tak niezbędną dziś w Polsce tolerancję wobec „Innego”.
 
Publikacja to:

 • multimedialny charakter (filmy wideo, nagrania radiowe)
 • teksty informacyjne, instruktażowe oraz ćwiczenia
 • szczegółowe opisy projektów: od koncepcji, poprzez realizację, na analizie efektów kończąc
 • bogactwo doświadczeń członków polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh

Publikację można nabyć bezpłatnie w MCK - kontakt.


 


Razem na rzecz sprawiedliwej przyszłości

W wyniku konkursu ogłoszonego wśród członków polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh wyłoniony został projekt przygotowany przez konsorcjum, na czele którego stoi Fundacja Revers, pod tytułem "Razem na rzecz sprawiedliwej przyszłości".

Opis projektu

Polska sieć Fundacji im. Anny Lindh (ALF) wraz z partnerami z Tunezji i Egiptu przygotowała dwudniowe forum Razem na rzecz sprawiedliwej przyszłości: dobre praktyki z zakresu dialogu społecznego o różnorodności, równości i demokracji w Gdańsku w dniach 1–2 marca 2013 r. Celem Forum była integracja polskich członków sieci, dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie budowania otwartego społeczeństwa oraz rozwoju współpracy eurośródziemnomorskiej. Głównego koordynatora Forum, Fundację REVERS z Krakowa, oraz gdańskiego realizatora, Nadbałtyckie Centrum Kultury, wspierało konsorcjum 15 członków sieci narodowej wraz z 3 zagranicznymi członkami ALF.

Forum odbyło się w salach XVII-wiecznego Ratusza Staromiejskiego (siedziba Nadbałtyckiego Centrum Kultury), w Instytucie Kultury Miejskiej, znajdującym się przy najbardziej reprezentacyjnej ulicy Gdańska, Długim Targu, a także, dzięki Europejskiemu Centrum Solidarności, na terenie Stoczni Gdańskiej – kolebce ruchu społecznego „Solidarność”.

Forum rozpoczeło spotkanie przygotowane przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (polskiego koordynatora sieci ALF) o relacjach Polski z regionem śródziemnomorskim w perspektywie historycznej, ekonomicznej, społecznej, politycznej i kulturowej. Temat został rozwinięty podczas czterech debat: Postrzeganie arabskiej „Wiosny Ludów” w Polsce; Edukacja wielokulturowa na rzecz różnorodności i dialogu; Równość płci w Polsce i krajach arabskich; Wpływ mass mediów na postrzeganie krajów arabskich. Każda debata umożliwi udział w dyskusji, wymianę własnych doświadczeń i opinii. Refleksja nad poruszanymi tematami będzie kontynuowana w mniejszych grupach warsztatowych.

Polscy członkowie ALF integrowali się poprzez tzw. „szybkie randki”. Używając „metody otwartej przestrzeni” (ang. Open Space Technology) stworzyli rekomendacje dla całej sieci na lata 2013/2014 w dziedzinie współpracy eurośródziemnomorskiej na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Do udziału w Forum zaproszeni zostali – oprócz polskich członków ALF – lokalni działacze społeczni i kulturalni z regionu Pomorza.

Więcej informacji na stronie projektu.
.
Sprawozdanie z Forum polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh - czytaj

Rekomendacje Polskiej Sieci Fundacji im. Anny Lindh w dziedzinie współpracy eurośródziemnomorskiej -
czytaj  Warunki konkursu na wspólny projekt sieci - konkurs zamknięty

Decyzją Sekretariatu ALF i polskich koordynatorów ALF konkurs na wspólny projekt polskiej sieci ALF 2012 skierowany został  do wszystkich członków polskiej sieci.
 
Do tej pory zrealizowane zostały dwa wspólne projekty sieci:
1. W poszukiwaniu utraconej Rzeczypospolitej. Polska jedno- czy wielokulturowa? (2010)
2. Edukacja na rzecz dialogu (2011)
 
Choć zawsze realizowane z udziałem członków sieci, w poprzednich latach wspólne projekty były każdorazowo inicjowane i przygotowywane (tak od strony merytorycznej jak i formalnej) przez narodowych koordynatorów we wszystkich krajach ALF. W tym roku formułę uległa zmianie i wybór nowego wspólnego projektu polskiej sieci dokonany zostanie na drodze oficjalnego konkursu.
 
Wspólny projekt sieci to wspólne działanie realizowane przez członków sieci narodowych (lider i minimum 10 organizacji wspólnie tworzący tzw. konsorcjum). Winnien on nie tylko integrować członków sieci ale przede wszystkich odzwierciedlać społeczną i kulturową różnorodność danego kraju, jego specyfikę oraz problemy przed którymi stoją jego obywatele. Może być realizowany w formule festiwalu, wydarzenia artystycznego, kampanii społecznej, spotkań, warsztatów, publikacji, itd.
 
Wysokość przyznanego wsparcia na realizację wspólnego projektu sieci to 15 000 euro.
Czas realizacji: 15 czerwca 2012 - 31 lipca 2013.
 
Zgłoszenia (formularz aplikacyjny oraz budżet) należy składać do 15 maja 2012 r., godzina 16.00 czasu egipskiego.
 
Podobnie do trwającego konkursu grantowego polscy koordynatorzy służą pomocą i wszelkimi informacjami. W drugiej połowie kwietnia zorganizowana zostanie wideokonferencję poświęconą wspólnemu projektowi. Jednocześnie polscy koordynatorzy aktywnie włączą się w realizację projektu po wybraniu zwycięskiego wniosku.
 
UWAGA: W związku z tym, że polscy koordynatorzy (tj. dr Robert Kusek i Joanna Sanetra-Szeliga) będą członkami panelu oceniającego i wybierającego zwycięski wniosek, udzielane prze nich informacje mogą mieć wyłącznie charakter techniczny. Podobnie, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie nie może być brane pod uwagę jako potencjalny członek konsorcjum.

Pobież prezentację opisującą konkurs

Wniosek aplikacyjny

Budżet

Regulamin


powrót do Projekty sieci
Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty
 

Przypadające na 2014 r. jubileusze dwudziestopięciolecia upadku komunizmu, dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz dziesięciolecia działalności Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh zainspirowały członków polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh do podjęcia debaty na temat zmian w postrzeganiu siebie i innych, problematyki tożsamości narodowej i kwestii związanych z dialogiem międzykulturowym. Celem wspólnego projektu sieci pt. „Narody i stereotypy 25 lat później” było zaangażowanie i aktywizacja członków Fundacji im. Anny Lindh wokół wspólnego problemu, jakim jest dialog w regionie eurośródziemnomorskim, kwestia wzajemnego  postrzegania się Polaków i Polek oraz ich sąsiadów (tak bliższych jak i dalszych) oraz problematyka różnorodności kulturowej i społecznej w Polsce. W ramach zorganizowanych przez członków polskiej sieci sesji, uczestnicy mieli nie tylko okazję pogłębić swoją wiedzę w danym temacie ale także zabrać głos w dyskusji i wymienić się swoimi doświadczeniami. Każda z sesji miała nieco inną formułę, od dyskusji, przez prezentację filmu, do wystąpień o charakterze akademickim. Tematyka poszczególnych spotkań była bardzo różnorodna. Stowarzyszenie „INTERKULTURALNI PL” zajęło się kwestiami stereotypów we współpracy na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego. Stowarzyszenie „U siebie – At Home” podjęło dyskusję o syndromie ofiary i jego roli w budowania wizerunku Polaków i Niemców, bazując na filmie Nie wolno się brzydko bawić. Tematykę nowych stereotypów, opartych nie tyle o kwestie przynależności narodowej, lecz raczej różnice społeczne, płeć i orientację seksualną podjął Instytut Kultury Miejskiej (Herstoria metodą zapobiegania stereotypizacji kobiet) oraz Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej (Kim jest dziś ‘Inny’ w Polsce? Cudzoziemiec, narodowiec, lewak, pedał…?). O stereotypowym spojrzeniu na literaturę mówił Instytut Filologii Słowiańskiej UJ (’Małe’ literatury – stereotyp, autostereotyp, rzeczywistość). Temat wielokulturowej przeszłości miasta a współczesnego dialogu międzykulturowego podjęła Fundacja Soclab, natomiast Centrum Inicjatyw UNESCO zajęło się stereotypami polsko-czeskim, wizerunkiem Polaków w Czechach, oraz wizerunkiem Czechów w Polsce. Na zaproszenie polskiej sieci specjalnym gościem był koordynator szwedzkiej sieci Fundacji im. Anny Lindh, doświadczony trener i animator, który przeprowadził warsztaty z komunikacji międzykulturowej. 

Wspólny projekt polskiej sieci wpisywał się w większe wydarzenie, jakim jest konferencja naukowa wraz z wydarzeniami towarzyszącymi, pt. „Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty”, zorganizowana przez koordynatora polskiej sieci, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Jedna z sesji konferencji szczególnie mocno dotyczyła tematyki podejmowanej przez Fundację. Debata „Czy mieszkamy nad Morzem Śródziemnym?” podjęła ona problematykę wzajemnych relacji i postrzegania między południowym a północnym brzegiem Morza Śródziemnego. Bazą do dyskusji stała się kolejna edycja Raportu o trendach międzykulturowych, przygotowanego przez Fundację im. Anny Lindh. Po raz pierwszy badaniem w ramach raportu objęta została Polska. Konferencja była więc okazją do pierwszej publicznej prezentacji raportu w naszym regionie i udostępnienia go szerszej publiczności, w tym prasie.

Wstępny opis

Program

Sprawozdania z poszczególnych sesji:

 
Efektem projektu jest publikacja Spoglądając na stereotyp. Siedem artykułów (autorstwa E. Dąbrowy, K. Szajdy, K. Sztop‑Rutkowskiej, A. Miler i B. Borowiak, U. Markowskiej‑Manisty i K. Jareckiej‑Stępień, D. Kanieckiej, P. Olechowskiej i M. Pytlak oraz K. Szwajcy) to propozycja innowacyjnego i wielopłaszczyznowego spojrzenia na kwestię stereotypów we współczesnej Polsce i świecie. Od problemu Innego w Polsce po spojrzenie na stereotypy polsko‑czeskie i zmieniający się wizerunek Niemca w Polsce. Od kreowania stereotypów przez małe literatury po kwestie wielokulturowości współczesnych miast. Od problemu pomocy humanitarnej realizowanej przez pryzmat stereotypu biednego Południa po zapobieganie stereotypizacji kobiet dzięki wykorzystaniu herstorii. Jest to próba prezentacji choćby wycinka naszej „wspólnoty wyobrażonej”, dokonana przez ekspertów, badaczy i praktyków, związanych z polską siecią Fundacji. Bezpłatne egzemplarze do nabycia u koordynatorów polskiej sieci ALF.


Do udziału we wspólnym projekcie wszystkich członków polskiej sieci zapraszają:
 2015/2016. Miasta wielokulturowe w Polsce - między mitem a rzeczywistością


 
Broszura podsumowująca projekt - "Between Myth and Reality. Multicultural Cities in Poland"

Projekt „Polskie miasta wielokulturowe”, realizowany przez polską sieć Fundacji im. Anny Lindh, stawia sobie za cel pokazanie dylematów i wyzwań stojących przed współczesnymi miastami w kontekście budowania społeczeństw wielokulturowych. Korzystając z formuły wizyt studyjnych (a w ich ramach warsztatów, debat, dyskusji, prezentacji, gier miejskich i spotkań) partnerzy projektu zaprezentują specyfikę Wrocławia, Lublina, Białegostoku i Gdańska. Wśród podejmowanych tematów pojawią się m.in. kwestie narracji miejskich, odkrywania tożsamości miasta, problem migracji i uchodźców, wielokulturowa przeszłość. Preludium projektu stanowiła debata w Centrum Wielokulturowym w Warszawie (28 września 2015 r.) i gra miejska na terenie Warszawy (29 września 2015 r.), realizowane w ramach dorocznego spotkania polskiej sieci przez Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej. 

W 2016 r. przewidziano cztery spotkania:
 • Wrocław: 19-20 lutego
 • Lublin: 17-19 marca
 • Białystok: 22-24 kwietnia
 • Gdańsk: druga połowa września

Wrocław – 19-20 lutego 2016 r.

Dwudniowe spotkanie we Wrocławiu stawiało sobie za cel zapoznanie się z wielokulturow
ym charakterem miasta, które w 2016 roku nosi zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Wydarzenie zgromadziło blisko sześćdziesięciu uczestników z całej Polski i było tym samym jednym z najliczniejszych spotkań członków sieci w historii wspólnych projektów. Zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA – znaną wrocławską organizację działającą na rzecz praw człowieka, ich popularyzacji i obrony, szczególnie wśród grup wykluczonych, imigrantów, obcokrajowców, mniejszości etnicznych czy religijnych – spotkanie składało się z różnorodnych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.
 
W piątek, 19 lutego, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z serią wystąpień przygotowanych rzez wrocławskie organizacje działające w szeroko rozumianym obszarze wielokulturowości. Ta część spotkania umożliwiła uczestnikom zorientowanie się z jakimi problemami i wyzwaniami mierzy się stolica Dolnego Śląska. Wprowadzenie do spotkania zapewniła socjolożka, dr Julia Makaro, która wygłosiła wykład o współczesnym wielokulturowym Wrocławiu. Wśród organizacji i instytucji informujących o swojej działalności i prezentujących swoją aktywność w kolejnej części spotkania znalazły się następujące: Fundacja Ekorozwoju, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Szkoła Podstawowa Szalom Alejhem, Koalicja Wrocław Wita Uchodźców, Spot !t, Centrum Inicjatyw UNESCO, Kalejdoskop Kultur, Kolorowe Dzieci, INTEGRA, Cukunft, Brave Kids. Odbyła się także projekcja filmu o wrocławskich Romach zatytułowanego Królowa ciszy, a późnym wieczorem uczestnicy wzięli udział w koncercie gitarowym zorganizowanym w Księgarni hiszpańskiej.
 
Drugi dzień spotkania, tj. sobota 20 lutego, miał charakter bardziej praktyczny. Godziny poranne i okołopołudniowe poświęcone zostały warsztatom „Zobacz Zrozum Zareaguj”. Ich celem było wyposażenie uczestników w wiedzę i instrumenty na temat tego, jak udzielać wsparcia osobom doświadczającym przemocy motywowanej nienawiścią. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy spotkania udali się do Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego, gdzie wysłuchali wykładu imama Ali Abi Issa na temat aktualnej sytuacji politycznej z punktu widzenia religijnego. Na zakończenie spotkania  Stowarzyszenie Żydowskie Cukunft zorganizowało spacer po żydowskim Wrocławiu.

 Lublin 17-19 marca 2016 r.
 
W wizycie studyjnej w Lublinie wzięło udział 30 przedstawicieli organizacji członkowskich sieci. Wizyta składała się z dwóch części merytorycznych – w pierwszej z nich, która odbyła się 17 marca, uczestnicy poznawali wielokulturową historię miasta, w drugiej (18-19 marca) prezentowano obecne wyzwania i problemy związane z odkrywaniem historycznej wielokulturowości i dzisiejszą migracją. Wizyta rozpoczęła się spotkaniem z dyrektorem Ośrodka „Brama Grodzka –Teatr NN”, Tomaszem Pietrasiewiczem oraz zwiedzaniem wystawy „Lublin. Pamięć Miejsca”, przybliżającym uczestnikom historię miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas często pomijanych wątków żydowskich. Podczas kolejnej części uczestnicy spotkali się z Anną Szadkowska-Cieżką, koordynatorką programu integracji cudzoziemców „Lublin dla Wszystkich” w Urzędzie Miasta Lublina a następnie odwiedzili Punkt Obsługi Cudzoziemców UM Lublina. Następnym punktem programu były spotkania z przedstawicielami społeczności żydowskiej w mieście: Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów oraz Gminą Wyznaniową Żydowską. Po południu tego samego dnia odbyły się warsztaty „Witamy w Lublinie” prowadzone przez Annę Dąbrowską, prezeskę Stowarzyszenia Homo Faber. Ostatnim elementem wizyty było spotkanie z przedstawicielami lubelskiej społeczności ukraińskiej. Dla chętnych przewidziano także zwiedzanie Lubelskiej Trasy Podziemnej, spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Ormian w Lublin oraz spacer z przewodnikiem po wielokulturowym Lublinie. Partnerem organizującym wizytę było Stowarzyszenie Panorama Kultur ze wsparciem Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 
 
Białystok – 22-24 kwietnia 2016 r.
 
Wizytę studyjną w Białymstoku przygotowała Fundacja SocLab we współpracy ze Stowarzyszeniem Widok. Rozpoczęła się ona po południu 22 kwietnia debatą nt. wielokulturowego Białegostoku z udziałem przedstawicieli życia kulturalnego i społecznego miasta. Po debacie zaprezentowano film dokumentalny „Khamelesz” poświęcony warsztatom teatralnym realizowanym z udziałem młodzieży czeczeńskiej i polskiej, po którym nastąpiła ożywiona dyskusja z twórcami projektu i bohaterami filmu. Drugi dzień poświęcony był wielokulturowości w kontekście regionalnym. Składała się nań wizyta w Krynka i spotkanie z prezesem Fundacji Villa Sokreates w Krynkach, zwiedzanie tatarskiej miejscowości Kruszyniany i spotkanie w lokalnym meczecie, wizyta w Muzeum Ikon w Supraślu i na koniec spektakl „Wziołowstąpienie” w Teatrze Wierszalin. Ostatniego dnia, 24 marca, uczestnicy wizyty zapoznali się z historią miasta podczas wizyty w Galerii im. Sleńdzińskich, gdzie Jolanta Szczygieł-Rogowska przedstawiła prezentację o dziejach Białegostoku. Na koniec Tomasz Wiśniewski przedstawił dwa swoje filmy dokumentalne poświęcone historii i dziedzictwu białostockich i podlaskich Żydów. Chętne osoby mogły wziąć także udział w oprowadzaniu po mieście. W wizycie wzięło udział 41 osób. 
 
Projekt jest finansowany przez Eurośródziemnomorską Fundację Dialogu Kultur im. Anny Lindh. Jego adresatami są członkowie polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh.

Partnerzy projektu:
 


Powrót do
Projekty sieci
 

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: