polski English

Projekty międzysieciowe


W 2017 roku, w ramach konkursu grantowego Fundacji im. Anny na projekty międzysieciowe (Cross-Network Activities 2017) polska sieć Fundacji realizuje następujące projekty:
 
Polskie organizacje członkowskie zostały zaproszone także do udziału w konferencji w ramach projektu "Kimiyya: Women Actresses of Dialogue", która odbędzie sięw dniach 11-15 września w Napolu. Ze strony polskiej w spotkaniu udział wezmą dwie przedstawicielki. 
Be Effective! Enhancing Intercultural Dialogue Media Skills in Central and Eastern Europe
 
Projekt jest zorganizowany przez koordynatorów sieci czeskiej, słowackiej, węgierskiej, polskiej, litewskiej, słoweńskiej, tunezyjskiej i marokańskiej. Celem projektu jest budowa umiejętności członków sieci w zakresie komunikacji i promocji. Pozwolą one im w bardziej efektywny sposób wykorzystywać media (szczególnie nowe) i docierać do nowych, często zmarginalizowanych grup z przekazem walki z uprzedzeniami, negatywnymi stereotypami i błędnym postrzeganiem innych (zwłaszcza muzułmanów, arabów oraz uchodźców). Projekt składa się z następujących działań:
 • w każdym kraju: przygotowanie materiału dotyczącego sytuacji w zakresie dialogu międzykulturowego, a zwłaszcza diagnozę postaw w stosunku do muzułmanów i uchodźców oraz potencjalnych sposobów przygotowywania przekonujących pozytywnych przekazów medialnych
 • w każdym kraju: seria warsztatów dotyczących praktycznych umiejętności w zakresie projektowania graficznego, produkowania filmików na potrzeby mediów społecznościowych, edycja filmików wideo, itp.
W Krakowie warsztaty odbyły się w dniach 27-28 sierpnia. Wzięło w nich udział szesnaście osób reprezentujących organizacje członkowskie polskiej sieci. Zobacz zdjęcia.
 • międzynarodowe spotkanie w Ołomuńcu (7-11 września), poświęcone wymianie doświadczeń, wiedzy, umiejętności w zakresie dostępu do mediów i efektywnej komunikacji, walki z mową nienawiści, otwierania dialogu i moderowania dyskusji na trudne tematy, docieranie do grup, które ulegają przesądom i ksenofobii.
W wyniku działań projektowych mają powstać filmiki wideo i infografiki, do wykorzystania w pracy na rzecz dialogu międzykulturowego.


Intercultural Cities

 
Projekt jest międzysieciową inicjatywą zorganizowanym przez koordynatorów sieci narodowych w Słowenii, Polsce, Szwecji, Finlandii, Czechach, Węgrzech i Izraelu. Jego głównym celem jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia członków sieci w zakresie radzenia sobie z wyzwaniami dialogu międzykulturowego na poziomie regionalnym i subregionalnym poprzez analizę fenomenu wielokulturowości w miastach. Szczegółowe cele projektu zostały zdefiniowane jako: wzmocnienie wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy organizacjami pracującymi nad kwestiami międzykulturowości w miastach w regionie eurośródziemnomorskim oraz budowanie nowych partnerstw i projektów pomiędzy organizacjami członkowskimi z różnych sieci. Projekt skupia się na problemie międzykulturowości i wielokulturowości na terenach miejskich. Wybór miasta jako przedmiotu analizy wynika z przekonania, iż procesy migracyjne do miast oraz międzykulturowy obraz miast jest wskaźnikiem międzykulturowej sytuacji w danym regionie i państwie. 
 
Głównym wydarzeniem projektu jest Forum Miast Międzykulturowych, które odbędzie się w Ljubljanie w dniach 3-6 września, z udziałem członków sieci i koordynatorów.
Wstępny program Forum zakłada następujące elementy:
 • Sesja plenarna
 • Tematyczne sesje, warsztaty, prezentacje związane z międzykulturowymi kwestiami na terenach miejskich
 • Ewaluację i konkluzje z rekomendacjami
 • Sieciowanie i „targ” projektów
 • Strategiczną sesję koordynatorów
 • Wizyty studyjne
 • Wydarzenie artystyczne
Tematyczne sesje będą dotyczyć następujących kwestii:
 • Społeczeństwo obywatelskie i urzędy miasta we współpracy (Civil society and municipalities working together)
 • Opowieści i narracje miejskie (Urban stories and narratives)
 • Imigranci i społeczeństwa przyjmujące (Immigrants and host societies)
 • Pokolenia, pamięć i dziedzictwo (Generations, memory and heritage)
W wyniku otwartego naboru chętnych do udziału w projekcie w spotkaniu weźmie udział sześciu przedstawicieli polskiej sieci. 

Specjalnie na potrzeby projektu polski koordynator przygotował broszurę "Between Myth and Reality. Multicultural Cities in Poland", nawiązującą do wspólnego projektu sieci pod tym samym tytułem - pobierz broszurę


Powrót
 

 
Anna Lindh Network Days for Intercultural Citizenship Education 
 
Głównym wydarzeniem projektu, realizowanego przez sieci: fińską, duńską, estońską, niemiecka, marokańską, polską, szwedzką, tunezyjską i turecką, są Dni Międzykulturowej Edukacji Obywatelskiej, które odbędą się w Helsinkach w dniach 26-31 sierpnia 2017 r. W ramach Dni ponad 70 przedstawicieli 9 sieci Fundacji spotka się, by wspólnie dyskutować nad problemami edukacji na rzecz dialogu oraz nabywać nowe kompetencje i umiejętności oraz nawiązywać kontakty. Dni Międzykulturowej Edukacji Obywatelskiej będą podzielone na dwie komplementarne części. Pierwsze dwa dni będą stanowić Regionalne Forum Sieci Fundacji im. Anny Lindh poświęcone międzykulturowemu obywatelstwu (Regional ALF Networks Forum for Intercultural Citizenship). Konferncja będzie składać się z sesji typu Agora (debaty z międzynarodowymi ekspertami i decydentami poświęcone m.in. problemowi wieloelementowych tożsamości i edukacji oraz roli społeczeństwa obywatelskiego w promocji edukacji międzykulturowej) oraz Medina (sesje poświęcone wymianie dobrych praktyk w zakresie walki z mową nienawiści i ekstremizmami, nauce języka jako sposób nabywania wiedzy o kulturze, roli sztuki w dialogu międzykulturowym, a także nawiązywaniu nowych kontaktów).  
 
Zaraz po Regionalnym Forum odbędzie Regionalne Szkolenie z Międzykulturowej Edukacji Obywatelskiej (Regional Training on Intercultural Citizenship Education) (28-31 sierpnia). 25 edukatorów z regionu Morza Śródziemnego (w tym sześć osób z Polski) wezmą udział w szkoleniu opartym na Anna Lindh Foundaiton Education Handbook on Intercultural Citizenshop in the Euro-Med region. Będą oni następnie działać jako multiplikatorzy nabytej wiedzy i umiejętności
 
Więcej
 
Powrót

 

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: