polski English

Cele i misja


Zadaniem Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh, jest promocja dialogu międzykulturowego i celów Procesu Barcelońskiego poprzez wymianę kulturalną, intelektualną i społeczną. Ponadto, celem Fundacji jest promocja wiedzy i wzajemnego szacunku pomiędzy przedstawicielami kultury Basenu Morza Śródziemnego. Fundacja została pomyslana jako swego rodzaju platforma wymian i dialogu pomiędzy kręgami kulturalnymi Morza Śródziemnego, znajdującymi się często poza regularną i oficjalną wymianą dyplomatyczną i kulturalną. Siedzibą Fundacji jest Biblioteka Aleksandryjska w Egipcie.

Swoje założenia Fundacja realizuje poprzez przyznawanie patronatów ważnym wydarzeniom artystycznym promującym wzajemne poznanie i dialog międzykulturowy, promowanie Procesu Barcelońskiego m.in. w swoim biuletynie i stronie internetowej, mediach, wspieranie działań mających na celu promocję dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego np. poprzez przyznawanie specjalnych grantów.


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: