polski English

Projekty


Projekty realizowane przez Fundację

 


 DAWRAK - Obywatele na rzecz dialogu
 

Program "DAWRAK - Obywatele na rzecz dialogu" jest pionerską i odpowiadającą na aktualną sytuację inicjatywą, mającą na celu rozwój umiejętności społeczeństwa obywatelskiego w obszarze dialogu międzykutlurowego. Powstał w odpowiedzi na historyczne przemiany "arabskiej wiosny" w regionie. Jego zadaniem jest dostarczenie narzędzi i umiejętności w zakresie dialogu, uczestnictwa obywatelskiego, sieciowania.

W latach 2012-14 program będzie się rozwijał na poziomie narodowym i regionalnym, ogniskując swoje zainteresowanie na budowaniu mostów pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i władzami lokalnymi oraz oficjalnymi instytucjami. W program zaangażowane będą sieci narodowe Fundacji oraz poszczególne rządy państw UdE. Na poziomie regionalnym program będzie promował rozwój budowania kompetencji oraz partnerstw między inicjatywami obwatelskimi, stowarzyszeniami i instytucjami zajmującymi się wyzwaniami dialogu międzykulturowego i uczestnictwa obywatelskiego.

Więcej

 

 • Program wymiany przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego 

 

Fundacja ogłasza nabór kandydatów w ramach programu wymiany pomiędzy eurośródziemnomorskimi społeczeństwami, który będzie trwał od 1 lipca do 31 grudnia 2013.

Program jest rodzajem usługi treningowej, która ma promować wymianę pomiędzy przedstawicielami arabskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz eurośródziemnomorskimi i arabskimi organizacjami pozarządowymi, trwającą od 1 do 3 miesięcy. Fundacja będzie chciała szczególnie wesprzeć młodych reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego, którzy dysponują długotreminową wizją zmiany i są aktywni w swoich społecznościach lokalnych. Ich praca powinna być skorelowana ze strategią 4D Fundacji (Dialog, Różnorodność, Demokracja, Rozwój) w kontekście międzykulturowości.


Możliwe są dwa typy wymian:

 • Wymiana - organizaja wysyła swojego reprezentanta i przyjmuje przedstawiciela instytucji partnerskiej
 • Wysyłka - organizacja jedynie wysyła swojego reprezentanta do instytucji partnerskiej


Reprezentanci arabskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego będą traktowani priorytetowo.

Formularze aplikacyjne są dostępne na stronie programu.

Formularze należy wypełniać w języku angielskim, francuskim lub arabskim oraz wysyłać je na adresy podane w dokumentach (aplikacje przysłane bezpośrednio do pracowników Sekretariatu ALF będą wykluczone z konkursu).

Termin sładania wniosków mija: 14 kwietnia 2013 o 16:00 czasu egipskiego.

Więcej


 


Wierząc w dialog. Działając na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja im. Anny Lindh zainaugurowała kampanię regionalną zatytułowaną „Wierząc w dialog. Działając na rzecz społeczeństwa obywatelskiego”. Kampania stanowi odpowiedź na wydarzenia ostatnich miesięcy w krajach południowego brzegu basenu Morza Śródziemnego i ma na celu wzmocnienie współpracy w obszarze dialogu i promocji społeczeństwa obywatelskiego w całym regionie eurośródziemnomorskim.

W ramach kampanii Fundacja im. Anny Lindh zainicjowała trzy typy działań, których bezpośrednimi adresatami i beneficjentami mają być członkowie sieci narodowych z 43 krajów Unii dla Śródziemnomorza.Spotkanie regionalne na temat dialogu międzykulturowego i przemian społecznych
 

Miejsce: Kair (Egipt)
Czas trwania: 1-6 czerwca 2011

Spotkanie ma zgromadzić ponad 50 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z krajów południowego brzegu basenu Morza Śródziemnego oraz członków narodowych sieci Fundacji im. Anny Lindh z krajów Europy. Wśród tematów spotkania: rola społeczeństwa obywatelskiego, demokratyzacja i przemiany społeczne, dialog międzykulturowy, rola mediów i nowych technologii w komunikacji.

Fundacja przyjmuje zgłoszenia do uczestnictwa w spotkaniu w dwóch formułach: jako TRENER lub UCZESTNIK.
Termin wysyłania aplikacji:

 • dla TRENERÓW (czwartek, 14 kwietnia 2011, godzina 15.00 czasu egipskiego)  
 • dla UCZESTNIKÓW (czwartek, 19 kwietnia 2011. godzina 15.00 czasu egipskiego)

Formularze aplikacyjne oraz szczegółowe informacje

Wszystkie pytania należy kierować pod adres


Zapraszamy wszystkich członków polskiej sieci do wypełnienia aplikacji i wzięcia udziału w spotkaniu!


Spotkanie członków sieci narodowych Fundacji im. Anny Lindh
Miejsce: Tunis (Tunezja)
Czas trwania: 23-26 czerwca 2011

Spotkanie ma zgromadzić około 200 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z całego regionu eurośródziemnomorskiego działających w szeroko rozumianym obszarze dialogu międzykulturowego, a zwłaszcza w takich obszarach jak: działalność artystyczna, media, społeczeństwo obywatelskie. Wydarzenie ma stanowić okazję do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń między narodowymi członkami sieci Fundacji im. Anny Lindh. To także okazja, by poznać partnerów do przyszłych projektów. Uczestnicy zostaną zaproszeni do wzięcia uczestnictwa w następujących wydarzeniach: m.in. wykłady plenarne, warsztaty, debaty, prezentacje najlepszych praktyk.

Formularz UCZESTNIKA oraz szczegółowe informacje

Termin składania aplikacji: 3 maja 2011, godzina 15.00 czasu egipskiego


Zapraszamy wszystkich członków polskiej sieci do wypełnienia aplikacji i wzięcia udziału w spotkaniu!


Mechanizm Finansowy dla członków sieci narodowych Fundacji im. Anny Lindh

Mechanizm umożliwia organizacjom należącym do narodowych sieci Fundacji im. Anny Lindh zaproszenie przedstawicieli organizacji z pozostałych krajów Unii dla Śródziemnomorza, ze szczególnym wskazaniem na organizacje egipskie i tunezyjskie. Zaproszone osoby (trenerzy, eksperci, aktywiści) mają być uczestnikami lokalnych działań podejmowanych przez członków Fundacji im. Anny Lind w ich krajach w ramach kampanii „Wierząc w dialog. Działając na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.”

Fundacja pokrywa koszty (podróż, zakwaterowanie, wiza) do wysokości 1 000 euro.
Selekcja dofinansowanych działań dokonywana jest przez Sekretariat Fundacji w Aleksandrii we współpracy z narodowymi koordynatorami.

Formularz należy kierować na adres i
Termin składania wniosków: do 16 maja 2011
Termin realizacji wydarzeń: do 31 lipca 2011

Oferta skierowana jest wszystkich członków polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh. Jeśli realizujecie Państwo (lub planujecie zorganizować) wydarzenia wpisujące się w formułę kampanii i chcielibyście sprowadzić uczestników z krajów EuroMedu, zapraszamy do skorzystania z oferty pomocowej Fundacji im. Anny Lindh.


Szczegółowe informacje 
oraz formularz Więcej

 


 

"Przywracając zaufanie. Odbudowując mosty" - 2009

 

 

Niedawna wojna w Gazie ma daleko idące konsekwencje – nie tylko dla bezpośrednio dotkniętych działaniami wojennymi mieszkańców Palestyny i Izraela ale także dla całego regionu eurośródziemnomorskiego. Konflikt przyczynia się do wzrostu ksenofobii, antysemityzmu, islamofobii a także działań anty-chrześcijańskich. Przepaść pomiędzy zwaśnionymi stronami się powiększa, wzajemne niezrozumienie i niechęć ciągle rosną.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Fundacja im. A. Lindh, w konsultacji z koordynatorami sieci krajowych, a szczególnie przedstawicielami sieci izraelskiej i palestyńskiej przygotowała inicjatywę "Przywracając zaufanie. Odbudowując mosty" (Restore Trust. Rebuild Bridges), mającą na celu odbudowę zaufania w regionie eurośródziemnorskim.

 

W ramach inicjatywy przewidziano następujące działania:

 • działania lokalne w państwach regionu eurośródziemnomorskiego
 • działania regionalne w Palestynie i Izraelu
 • Wydarzenia kulturalne na terenie Izraela i Palestyny, współorganizowane z koordynatorami i członkami sieci tych państw oraz innymi zainteresowanymi organizacjami
 • dodatkowo działania w ramach konkursu "Sea of Words 2009" oraz Nagrody Eurośródziemnomorskiej w Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego będą ukierunkowane na tematykę pokojowej koegzystencji.

 

 Konkursy grantowe:

 

 

Mikrogranty na projekty lokalne
Granty na projekty regionalne
 • Cel: odbudowa zaufania, promocja pojednania, tworzenie kultury pokoju i współistnienia, promocja dobrych praktyk współistnienia, walka z przejawami nietolerancji
 • Miejsce: państwa eurośrodziemnomorskie
 • Wysokość grantu: 1 tys. – 3 tys. euro
 • Wnioskodawcy: organizacje z państw należących do Fundacji im. A. Lindh
 • Formuła współpracy: 1
 • Działania w terminie: 1 lipca – 21 września
 • Cel: odbudowa zaufania, promocja pojednania, tworzenie kultury pokoju i współistnienia, promocja działań międzykulturowych jako narzędzie rozwiązywania konfliktów, umożliwienie mobilności i działalności artystycznej
 • Miejsce: Palestyna i/lub Izrael + ew. inne państwa regionu
 • Wysokość grantu: 5 tys. – 10 tys. euro
 • Wnioskodawcy: organizacje z państw należących do Fundacji im. A. Lindh
 • Formuła współpracy: 1+1
 • Działania w terminie: 1 lipca – 21 września
Termin składania wniosku: 20 czerwca,2009 północ (czasu egipskiego)
Składanie wniosku: elektroniczne


 

 Więcej informacji"Build a Bridge Campaign"

Jednym z najważniejszych projektów organizowanych przez samą Fundację jest projekt "Build a Bridge Campaign". Powstał on w odpowiedzi na sytuację w Palestynie, Izraelu i Libania po zakończeniu działań wojennych latem 2006 r. jako próba stworzenia mechanizmu ułatwiającego proces budowania pokoju w oparciu o kulturę i odbudowania wzajemnego zaufania pomiędzy stronami. Zdaniem autorów projektu działania humanitarne związane z odtworzeniem infrastruktury nie wystarczają - działania w sferze kultury mogą także w znaczący sposób przyczynić się do przywrócenia równowagi psychicznej mieszkańców lokalnych społeczności i ich aktywizacji. W ramach projektu realizowane są zarówno odrębne działania w poszczególnych państwach jak również organizowane są wydarzenia transgraniczne.


 


 

"Dialog 21: Dialog Młodzieży na temat wzajemnego szacunku".


W związku z kryzysem powstałym po publikacji w wielu europejskich gazetach podobizn Mahometa, ale także i rosnącym zainteresowaniem ze strony obywateli państw arabskich kulturą europejską, Fundacja im. A. Lindh postanowiła rozpocząć sześciomiesięczną kampanię wzajemnej tolerancji religijnej i kulturalnej. Fundacja zaprasza młodych ludzi pomiędzy 18 i 25 rokiem życia do składania własnych propozycji radzenia sobie z problemem różnorodności kulturowej. Uczestnicy mogą zadawać pytania swoim rówieśnikom z innych krajów za pośrednictwem Fundacji - wszystkie pytania i propozycje zostaną zebrane a następnie przedstawione rządom 35 państw Partnerstwa Euro-Śródziemnomorskiego. Stu młodych ludzi, którzy przedstawią najciekawsze materiały otrzyma nagrody oraz zostanie zaproszonych do udziału w warsztacie, podczas którego będzie możliwość dyskusji i rozwoju własnych idei. Fundacja chce dać możliwość wypowiedzenia się w tych ważnych sprawach ludziom młodym, których najczęściej nikt nie słucha, podczas gdy rozwiązania proponowane przez dorosłych nie zawsze się sprawdzają. Kampania zakończyła się 31 sierpnia 2006.


 


 

 

Platforma dla nauczycieli dot. różnorodności kulturowej i religijnej

Fundacja przygotowała na lata 2005-2008 program szkoleń i seminariów przeznaczonych dla nauczycieli pod nazwą Euro-Med Teacher Training Programme. Program przygotowany jest we współpracy z Arab League Educational, Cultural and Scientific Organizations (ALECSO) oraz Radą Europy. Ma on na celu przekazanie nauczycielom umiejętności i materiałów związanych z różnorodnością kulturową i religijną, zrównoważonym wzrostem, edukacją na rzecz człowieka i demokracją. Każdego roku odbywa sie szereg spotkań, których rezultaty można oglądać na specjalnie stworzonej platformie internetowej. Platforma udostępnia materiały szkoleniowe, dokumenty i podsumowania działań w zakresie szkoleń.

Odwiedź:

www.euromedalex.org/ProjectsAndProgrammes/TeacherTraining/EN/Home.aspx

 


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: